និស្សិតជំនាន់ទី១

ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២
១.ក លី មីុ ២.ក ហែន ចរិយា ៣.ក ឌួង ដាវី No Name ១.ក លី មីុ ២.ក ហែន ចរិយា ៣.ក យ៉ាវ ខាំ
ឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំទី៤
១.ក លី មីុ ២.ក ហែន ចរិយា ៣.ល គឹម តៃ ៣.ក ស្រ៊ន លាងអ៊ី ១.ក លី មីុ ២.ក ប៉ាវ សុខដែត ៣.ល គឹម តៃ

និស្សិតជំនាន់ទី២

ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២
១.ក សេង ច័ន្ទដាលី ២.ក សេង ច័ន្ទតារា ៣.ក ជា ហុង ១.ក សេង ច័ន្ទដាលី ១.ក លី មីុ ២.ក ជា ហុង ៣.ក ហេង ពុទ្ធី
ឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំទី៤
១.ក សេង ច័ន្ទដាលី ២.ក ឡាយ សុខហ៊ុយ ៣.ក ហេង ពុទ្ធី No Name ១.ក សេង ច័ន្ទដាលី ២.ក ឡាយ សុខហ៊ុយ ៣.ល មាស សំណាង

និស្សិតជំនាន់ទី៣

ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២
១.ក សូរ ស្រីទូច ២.ក លឹម លី ៣.ក សីហៈ បូនីតា ១.ក សូរ ស្រីទូច ២.ក ហៀង សុវណ្ណផល្លា ៣.ក លឹម លី

>

ឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំទី៤
១.ក សូរ ស្រីទូច ២.ក លឹម លី ៣.ក សីហៈ បូនីតា ១.ក សូរ ស្រីទូច ២.ក ហៀង សុវណ្ណផល្លា ៣.ក លឹម លី

និស្សិតជំនាន់ទី៤

ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២
១.ក ឃួន រ៉ាឌី ២.ក សាន់ សុខណា ៣.ក ហេង លីមុយ ១.ក ឃួន រ៉ាឌី ២.ក សាន់ សុខណា ៣.ក ហេង លីមុយ
ឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំទី៤
១.ក ឃួន រ៉ាឌី ២.ក សាន់ សុខណា ៣.ក ហេង លីមុយ ១.ក សាន់ សុខណា ២.ក ឃួន រ៉ាឌី ៣.ក ងួន ប៉ូកញ្ញា

និស្សិតជំនាន់ទី៥

ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២
១.ក មួយ ហួរ ២.ក ផាត់ ចាន់ដេត ៣.ក​ អៀ បូលីន ១.ក ចាំង ឈាវមុយ ២.ក ផាត់ ចាន់ដេត ៣.ក រី ចាន់ណា
ឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំទី៤
១.ក ចាំង ឈាវមុយ ២.ល ងន់ រតនា ៣.ក ទិត​ សារ៉ែម ១.ក ជា​ ហ្គិចទៀង ២.ល ងន់ រតនា ៣.ក ហ៊ី សុខឆេង

និស្សិតជំនាន់ទី៦

ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២
១.ក គួយ ចាន់រមនា ២.ក នូ​ សោភា ៣.ក ឡេង សុទ្ធាឡាប ១.ក ពៅ វរលក្ខណ៍ ២.ក កែវ ពិចិត្រពេជ្ជរ៉ា ៣.ក ហង្ស តារានី
ឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំទី៤
១.ក ពៅ វរលក្ខណ៍ ២.ក ប៊ុនហាន វិនីតា ៣.ក ហង្ស តារានី ១.ក ពៅ វរលក្ខណ៍ ២.ក ប៊ុនហាន វិនីតា ៣.ក ហង្ស តារានី

និស្សិតជំនាន់ទី៧

ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២
១.ក កែវ ច័ន្ទផានីន ២.ក ឆុន ណាវី ៣.ក ឡូត ចំរើន ១.ក រស់ ចាណេត ២.ក ដូ​ សុខឡេង ៣.ក ងួន ចិន្តា
ឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំទី៤
១.ក រស់ ចាណេត ២.ក លាង ស្រីល័ក្ខ ៣.ល សំថង ៣.ក សេង រចនា ១.ក ហួត ថានីតា ២.ក អ៊ុង តារាពេជ្រ ៣.ក សេង រចនា

និស្សិតជំនាន់ទី៨

ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២
១.ក ថេង ចាន់វី ២.ក តាន់ រដ្ខា ៣.ក កែវ ច័ន្ទសុដានី ១.ក កែវ ច័ន្ទសុដានី ២.ល កាំង លាងប៉ោ ៣.ក គីម លី
ឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំទី៤
១.ក កែវ ច័ន្ទសុដានី ២.ល កាំង លាងប៉ោ ៣.ល ពៅ ផាន់ពិសាល ១.ក​ ថនសុវណ្ណ ឯកដួងច័ន្ទពិសី ២.ក គួយ ចាន់រមនា ៣.ក សុភា សៀលីន

និស្សិតជំនាន់ទី៩

ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២
១.ក ហ៊ាង ឡាវី ២.ក គិន សុភរា ៣.ក វ៉ាន់ ច័ន្ទសេដ្ឋា ១.ក ហ៊ាង ឡាវី ២.ក វី សុវណ្ណទេពី ៣.ក សាត សាវុធ
ឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំទី៤
១.ក ហ៊ាង ឡាវី ២.ក វី សុវណ្ណទេពី ៣.ល សេង វីសាល ១.ក ហ៊ាង ឡាវី ២.ក ឡា ម៉ានេត្តា ៣.ក ភន ស៊ូអេង

និស្សិតជំនាន់ទី១០

ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២
១.ក ភួង ចរិយា ២.ក លីវ ស្រីលក្ខណ៍ ៣.ក តែ លីហួង ១.ក លីវ ស្រីលក្ខណ៍ ២.ក វឌ្ឍី វង្សវុឌ្ឍីនី ៣.ល ស៊ុន ច័ន្ទវាសនា
ឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំទី៤
១.ក ឡេង មករា ២.ក ស្រ៊ុន សុជាតា ៣.ក ចាន់ ហ៊ុយហ្គេច ១.ក សុត ឈុន ហ៊ាង ២.ក នឹម ពេញ ៣.ក សាន សុមតេយ្យ

និស្សិតជំនាន់ទី១១

ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២
១.ក ពៅ មន្នីពេចន៍ ២.ក វួច លី ៣.ល ព្រំ ស៊ីទី ១.ល នួនករុណ ២.ក ចេង ហ្គិចសាង ៣.ល លី វណ្ណា
ឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំទី៤
១.ល លី វណ្ណា ២.ក ចេង ហ្គិចសាង ៣.ល នួនករុណ ១.ក គួរ រស្មី ២.ល លី វណ្ណា ៣.ល ឈា ប៊ុនសុវណ្ណដា

និស្សិតជំនាន់ទី១២

ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២
១.ក ង៉ូ ធីឡាយ ២.ក មុី ស្រីភ័ក្រ ៣.ក ជ្រុន ស្រីម៉ុម ១.ក ង៉ូ ធីឡាយ ២.ល លាង សុភាព ៣.ក ឈាន មួយគីម
ឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំទី៤
១.ល លាង សុភាព ២.ក មុី ស្រីភ័ក្រ ៣.ក បុង ស្រីម៉ៅ ១. ២. ៣.

និស្សិតជំនាន់ទី១៣

ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២
១.ក គុយ ដាលីន ២.ក ហុង កែវដារ៉ា ៣.ក សែម សុវណ្ណារ៉ា ១.ក ហេង ឌីឡាយ ២.ល អ៊ីង គាវហុង ៣.ក ឈុន សុវណ្ណ
ឆ្នាំទី៣ ឆ្នាំទី៤
១.ក ឃៀន យិការ ២.ក ជ្រិន ចាន់ដារ៉ា ៣.ល ពៅ ធារ៉ា ១.ក ឈួន ស្រីនាង ២.ក គ្រិន ធានី ៣.ក ឃៀន យិការ

Bachelor Batch 14

Year1 Year2
No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name
Year1 Year2
No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name

Bachelor Batch 15

Year1 Year2
No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name
Year1 Year2
No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name

Bachelor Batch 16

Year1 Year2
No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name
Year1 Year2
No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name