និស្សិតជំនាន់ទី១

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២
ly mey pao-sokdet ly mey pao-sokdet
១.ក លី មីុ ២.ក ប៉ាវ សុខដែត ៣.ក ១.ក លី មីុ ២.ក ប៉ាវ សុខដែត ៣.ក
ឆ្នាំទី ២ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២
pao-sokdet ly mey
១.ក ប៉ាវ សុខដែត ២.ក លី មីុ ៣.ក ១.ក ២.ក ៣.ក

និស្សិតជំនាន់ទី២

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២
១.ល ញិប ច័ន្ទថេត ២.ក មៀច ធារី ៣.ក វ័រ ច័ន្ទរ៉ាវី ១.ក នាង សុខនី ២.ក ហ៊ុយ ទេពី ៣.ក វ័រ ច័ន្ទរ៉ាវី
ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២
១.ក កឹម ចាន់នីកា ២.ក ឯកបូរីន ៣.ល ចាន់ មុនីរ៉េត ១.ល ភឹន សុភក្រ ២.ល ដួង សាវឿន ៣.ល ហេង សុជា

និស្សិតជំនាន់ទី៣

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២
១.ល សេង តុលា ២.ល ហ៊ត ត្រី ៣.ក លឹម លី ១.ក អ៊ន់ ផល្លា ២.ក ស៊ីផាន បានរមនា ៣.ក លឹម លី
ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២
១.ក លី មីុ ២.ល ហ៊ត ត្រី ៣.ក ស៊ីផាន បានរមនា ១.ក លឹម លី ២.ល ហ៊ត ត្រី ៣.ក ស៊ីផាន បានរមនា

និស្សិតជំនាន់ទី៤

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២
១.ក សាន់ សុខណា ២.ក ទា សាំងហៀង ៣.ក ផ្លុង សុវណ្ណនី ១.ក ទា សាំងហៀង ២.ក សាន់ សុខណា ៣.ក
ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២
១.ក សាន់ សុខណា ២.ក ទា សាំងហៀង ៣.ក ផ្លុង សុវណ្ណនី ១.ក ២.ក ៣.ក

និស្សិតជំនាន់ទី៥

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២
១.ក លុយ ចាន់សេដ្ឋា ២.ក ៣.ល មុំ ឆន ១.ក លុយ ចំរើន ២.ក ៣.ក ឈួន សុខ
ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២
១.ក ២.ក ៣.ក ១.ក ២.ក ៣.ក

និស្សិតជំនាន់ទី៦

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១
១.ក ២.ក ៣.ក ១.ក ២.ក ៣.ក
ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២
១.ក ២.ក ៣.ក ១.ក ២.ក ៣.ក

និស្សិតជំនាន់ទី៧

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២
១.ក ២.ក សរ សុចិន្តា ៣.ក សីហៈ បូនីតា ១.ក ២.ក ៣.ក ព្រំ សុខឆៀង
ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២
១.ក ២.ក ៣.ក ១.ក ២.ក ៣.ក

និស្សិតជំនាន់ទី៨

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២
១.ក ២.ក ៣.ក ១.ក ២.ក ៣.ក
ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២
១.ក ២.ក ៣.ក ១.ក ២.ក ៣.ក

និស្សិតជំនាន់ទី៩

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២
១.ក ២.ក ៣.ក ១.ក ២.ក ៣.ក
ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២
១.ក ២.ក ៣.ក ១.ក ២.ក ៣.ក

និស្សិតជំនាន់ទី១០

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១
១.ក ២.ក ៣.ក ១.ក ២.ក ៣.ក
ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២
១.ក ២.ក ៣.ក ១.ក ២.ក ៣.ក

និស្សិតជំនាន់ទី១១

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២
១.ក ២.ក ៣.ក ១.ក ២.ក ៣.ក
ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២
១.ក ២.ក ៣.ក ១.ក ២.ក ៣.ក

និស្សិតជំនាន់ទី១២

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២
១.ក ២.ក ៣.ក ១.ក ២.ក ៣.ក
ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២
១.ក ២.ក ៣.ក ១.ក ២.ក ៣.ក